เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่คาดว่าจะมีในอนาคต

โลกของเรา ณ ปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งเรื่องของการศึกษา , เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ ที่พัฒนาอย่างล้ำสมัย โดยส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงทั้งปัจจุบัน-อนาคต ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีมาบทบาทที่สำคัญต่อชีวิตและสังคมมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ควบรวมเข้าสู่ระบบธุรกิจ เพราะฉะนั้นผู้บริหารในหลากหลายสาขา จำเป็นต้องศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดก้าวหน้าต่อไป

เทคโนโลยีอันสมัยที่คาดว่าจะมีในอนาคต

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้แก้ไขปัญหา, คิดได้อย่างมีเหตุมีผล เหมือนสติปัญญาของมนุษย์ของจริง ในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ต่างระดมสมองศึกษาและค้นคว้าทดลอง พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้อย่างมีเหตุ-ผล จากการเลียนแบบสมองมนุษย์ ซึ่งถ้าได้รับการพัฒนาก็จะสามารถนำมาประยุกต์กับงานต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ที่แก้ปัญหาได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงหุ่นยนต์ ที่ปฏิบัติงานตลอดจนใช้ทักษะท่าทางเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ เป็นต้น

จดจำเสียง

ทำให้คอมพิวเตอร์จดจำเสียงของผู้ใช้งานได้ ถึงแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่ในอนาคตพบว่าอาจได้รับประสบความสำเร็จ จากการนำความรู้ต่างๆ มาใช้สร้างระบบจดจำเสียง ซึ่งต้องให้ผู้ใช้งานออกคำสั่งและตอบโต้กับคอมพิวเตอร์ด้วยคำพูด แทนกดแป้นพิมพ์ เช่น ระบบสำหรับผู้บริหารระดับสูง , ขั้นตอนสั่งงานฐานข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ถ้าทำสำเร็จมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศอันมีต่อวงการธุรกิจอย่างมหาศาล

เส้นใยแก้วนำแสง

เป็นตัวกลางใช้ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จากการใช้สัญญาณแสงผ่านเส้นใยแก้วที่มัดรวมกัน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลตลอดจนสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสงมาใช้ในเพื่อค้าขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ส่งเสริมให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน ช่วยประหยัดเวลาเดินทาง เสียค่าเดินทางโดยใช่เหตุ

โทรทัศน์ตามสาย,ผ่านดาวเทียม

การส่งสัญญาณไปยังผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ข้อมูลข่าวสารแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ซึ่งผู้ชมเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ชมรายการมีทางเลือกมากขึ้นตลอดจนสามารถตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ได้เหมาะสมขึ้น

 

การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในขั้นตอนผลิต หรือ CAM

นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตสินค้า ภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งความเที่ยงตรง แม่นยำ น่าเชื่อถือ สามารถนำมาทำงานที่ซ้ำๆกันอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายละเอียด รวมถึงหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานต้องการ สามารถช่วยประหยัดระยะเวลา-แรงงานเป็นอย่างสูง